หน้าหลัก
ข้อมูลสถานศึกษา
คณะครูและบุคลากร
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรม
ข้อมูลติดต่อ
ข้อมูลวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2565
ครูและบุคลากร ( 21 คน )
มา ลา ป่วย ราชการ
21 0 0 0
นักเรียน ( 437 คน )
มา ลา ป่วย ขาด
437 0 0 0
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
ระบบประเมินและ
ตรวจสอบผลเรียน
สำหรับนักเรียนและผู้ปกครอง
ระบบบริหารจัดการ
ฐานข้อมูลโรงเรียน
สำหรับคณะครูและบุคลากร
สถิติการเข้าเยี่ยมชม
117098
เริ่มนับ 1 กุมภาพันธ์ 2565
ข้อมูลพื้นฐาน
ประวัติโรงเรียน
สี ตราสัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ข้อมูลสถานศึกษา > วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์

                 ภายในปี 2565 โรงเรียนบ้านบางเจริญ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกระดับให้มีคุณภาพตามหลักสูตรและ

มาตรฐานการศึกษา เป็นผู้มีความรู้ คุณธรรม จิตอาสา รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม มีความพร้อมใน

ศตวรรษที่ 21 มุ่งเป็นเลิศด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา พัฒนาครูสู่มืออาชีพ เน้นใช้ ICT เพื่อการศึกษา พัฒนา

อย่างมีส่วนร่วม น้อมนำศาสตร์พระราชาและพระบรมราโชบายด้านการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
พันธกิจ

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

2. จัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี และหลักคิดที่ถูกต้อง

3. จัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีทักษะที่จำเป็นใน

     ศตวรรษที่ 21

4. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหาร

     และการจัดการเรียนรู้

5. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

6. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง 

     (Active Learning)

7. ส่งเสริมอัตลักษณ์จิตอาสา รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เอกลักษณ์ศิลปะ ดนตรี กีฬา ให้โดดเด่น

8. ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงาน

     บุคคล     ด้านบริหารทั่วไป และด้านอื่นๆ อย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

9. น้อมนำศาสตร์พระราชา ร.9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ร.10 สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนา

     อย่างยั่งยืน

 
ยุทธศาสตร์

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพครู

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหาร และการจัดการของสถานศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์ และเอกลักษณ์ให้โดดเด่น

 
เป้าหมาย

1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา   

2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี และหลักคิดที่ถูกต้อง   

3. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21   

4. สถานศึกษามีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เอื้อต่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้   

5. ครูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ   

6. ครูจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)   

7. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์จิตอาสา รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษามีเอกลักษณ์ศิลปะ ดนตรี 

     กีฬา ที่โดดเด่น   

8. สถานศึกษาใช้การบริหารจัดการสถานศึกษาด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงาน

      บุคคล ด้านบริหารทั่วไป และด้านอื่นๆ อย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน   

9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชา ร.9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ร.10 

     สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
ปรัชญา
สุวิชา โน ภวํ โหติ : ผู้มีความรู้ดี เป็นผู้เจริญ
 
คำขวัญ
นักเรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา ไม่พึ่งพายาเสพติด
 
อัตลักษณ์
จิตอาสา รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
 
เอกลักษณ์
ศิลปะ ดนตรี กีฬา
 
โรงเรียนบ้านบางเจริญ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
180/4 หมู่ 3 ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77170
อีเมล์ : Admin@bcr.ac.th โทร : 0653563356 แฟกซ์ : -
แจ้งความคิดเห็น/แนะนำติชมแจ้งปัญหา
Copyright © 2020 SNMJ.Studio All rights reserved.