ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แผนผังโรงเรียน
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.105/29 (อาคาร 1)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ : 1,257,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.105/29 (อาคาร 2)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ : 1,678,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.202/26 อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.301/26 (บ้านพักครู)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.601/26 (ส้วม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.601/26 (ส้วม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2542
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สปช.601/26 (ส้วม)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2547
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ห้องสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2544
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : สนามฟุตบอล แบบ ฟ.3(พิเศษ)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2540
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2532
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ถังเก็บน้ำ ฝ.33
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ภาพมุมสูงโรงเรียนบ้านบางเจริญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..