วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

            ภายในปี 2560 โรงเรียนบ้านบางเจริญ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนมีมาตรฐานด้านความรู้พื้นฐาน โดดเด่นด้านการคิด มีจิตรักการใฝ่รู้ เน้นครูสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ บริหารร่วมสร้างสรรค์ สัมพันธ์ชุมชน ประสิทธิผลหลักสูตรสถานศึกษา ประชาชนพึงพอใจ บูรณาการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    และเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 

ปรัชญา

                        สุวิชา โน ภวํ โหติ : ผู้มีความรู้ดี เป็นผู้เจริญ