พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
    1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
    2. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
    3. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่เน้นเป็นอัตลักษณ์
    4. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    5. จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างหลากหลายและใช้แหล่งเรียนรู้อย่างคุ้มค่า พัฒนา ICT
    6. ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
    7. นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้
 
เป้าหมาย
    1. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตรสถานศึกษา
    2. ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติสมเหตุผล
    3. ผู้เรียนมีคุณธรรม และจริยธรรม ปรากฏเป็นอัตลักษณ์อย่างเด่นชัด
    4. สถานศึกษามีการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    5. ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
    6. สถานศึกษามีการใช้แหล่งเรียนรู้พัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างคุ้มค่า
    7. ครูผู้สอนใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้
    8. สถานศึกษา ส่งเสริมให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
    9. ครูผู้สอนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้

กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
          กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน
          กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนากระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา
          กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ