อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

 

อัตลักษณ์ของผู้เรียน    :   อยู่อย่างพอเพียง

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   :  กิจกรรมลูกเสือ