ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนบ้านบางเจริญ

            ประวัติโรงเรียนโดยย่อ โรงเรียนบ้านบางเจริญ สร้างขึ้นเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 ในเนื้อที่จำนวน 15 ไร่ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขาไชยราช-คลองกรูด ลักษณะภูมิประเทศเป็นสันเขา สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 180 เมตร อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลักษณะภูมิอากาศไม่ร้อนไม่หนาวจนเกินไป มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี เปิดทำการสอนครั้งแรก ป.1 - ป.6 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านไชยราช สาขาบ้านบางเจริญ

            วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2530 ได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียนบ้านบางเจริญเป็นโรงเรียนเอกเทศ โดยประกาศเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2530 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนบ้านบางเจริญมีนายโชติ เพชรน้อย ทำหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนบ้านบางเจริญเป็นคนแรก ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบางเจริญ ยังตั้งอยู่ในสถานที่แรกตั้ง เลขที่ 180/4 หมู่ 3 บ้านบางเจริญ ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 032-802200 e-mail : Admin@bcr.ac.th เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เขตพื้นที่บริการ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ 3 บ้านบางเจริญ ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช ระยะห่างจากโรงเรียนถึงเขตพื้นที่ฯ ประมาณ 114 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอบางสะพานน้อย 32 กิโลเมตร และห่างจากถนนเพชรเกษม 12 กิโลเมตร มีถนนลาดยางตัดผ่าน บริหารงานโดยผู้บริหารสถานศึกษาตามลำดับ ดังนี้
                        1. นายโชติ เพชรน้อย ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1 ปี
                        2. นายประโลม เจียมตน ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 7 เดือน
                        3. นายสมปอง จันทร์ชูกลิ่น ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 1 ปี
                        4. นายไพบูลย์ ลิ้มพัธยาเนตร์ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 14 ปี
                        5. นายประยูร สพานรัตน์ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 2 ปี
                        6. นายวัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์ ระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 13 ปี
                        7. นายอรรถพล บัวทอง (มีนาคม 2562-ปัจจุบัน)

         

คำขวัญของโรงเรียน : นักเรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำชาติพัฒนา ไม่พึ่งพายาเสพติด

สีประจำโรงเรียน : ฟ้า - ขาว   อักษรย่อของโรงเรียน : บ.จ.

 

        ปัจจุบันโรงเรียนบ้านบางเจริญ ยังตั้งอยู่ในสถานที่แรกตั้ง เลขที่ 180/4 หมู่ที่ 3 บ้านบางเจริญ ตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ โทร. 032-802200