พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
    1. จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
    2. จัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี และหลักคิดที่ถูกต้อง
    3. จัดกิจกรรมเน้นให้ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
    4. ส่งเสริมและพัฒนาให้สถานศึกษามีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้
    5. ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
    6. ส่งเสริมให้ครูจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
    7. ส่งเสริมอัตลักษณ์จิตอาสา รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เอกลักษณ์ศิลปะ ดนตรี กีฬา ให้โดดเด่น
    8. ส่งเสริมการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป และด้านอื่นๆ อย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
    9. น้อมนำศาสตร์พระราชา ร.9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ร.10 สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 
เป้าหมาย
  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
  2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี และหลักคิดที่ถูกต้อง
  3. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต ทักษะวิชาชีพ มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
  4. สถานศึกษามีความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เอื้อต่อการบริหารและการจัดการเรียนรู้
  5. ครูและบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
  6. ครูจัดการเรียนรู้และประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning)
  7. ผู้เรียนมีอัตลักษณ์จิตอาสา รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสถานศึกษามีเอกลักษณ์ศิลปะ ดนตรี กีฬา ที่โดดเด่น
  8. สถานศึกษาใช้การบริหารจัดการสถานศึกษาด้านบริหารวิชาการ ด้านบริหารงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารทั่วไป และด้านอื่นๆ อย่างมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  9. ครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อมนำศาสตร์พระราชา ร.9 และพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ร.10 สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
          กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน
          กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพครู
          กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา
          กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ให้โดดเด่น