อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

 

อัตลักษณ์ของผู้เรียน    :   จิตอาสา รักความเป็นไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา   :  ศิลปะ ดนตรี กีฬา