ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกดนตรีไทย และเอกทั่วไป ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 161.55 KB 246989
ว21/2560 และแก้ไขเพิ่มเติม 10 ก.ค.61 247004
LogBook ครูสายการสอน 247030
คู่มือ : สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ 247031
เอกสารโรงเรียนสุจริต 247043
KUS-SI Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 194 KB 247261
เอกสารงานประเมินฯภายใน
แบบประเมินความมีวินัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 332.18 KB 247052
เอกสารลูกเสือ
แผนการสอนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 247030
แผนการสอนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 45.88 KB 247034
แผนการสอนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.37 MB 247030
รายงานประจำปี
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 246947
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 246933
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2559 247030
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 247057
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (3 ปี) ปี 2558-2560 247039
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 247049
เอกสารการเงิน
เอกสารการไปอบรมพัฒนาครู (โครงการคูปองอบรมครู) 247053
แบบฟอร์มต่างๆ
ไฟล์ประเมินคุณลักษณะพึ่งประสงค์ฯ พร้อมระบบรวมคะแนน RAR Archive ขนาดไฟล์ 113.91 KB 246940
แบบฟอร์มใบรายชื่อกิจกรรมชุมนุม/วิชาเลือกเสรี 246976
แบบฟอร์มเอกสารรายวิชา 246978
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR ครู) 247010