ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกดนตรีไทย และเอกทั่วไป ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 161.55 KB 310313
ว21/2560 และแก้ไขเพิ่มเติม 10 ก.ค.61 310292
LogBook ครูสายการสอน 310320
คู่มือ : สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ 310320
เอกสารโรงเรียนสุจริต 310336
KUS-SI Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 194 KB 310568
เอกสารงานประเมินฯภายใน
แบบประเมินความมีวินัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 332.18 KB 310342
เอกสารลูกเสือ
แผนการสอนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 310321
แผนการสอนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 45.88 KB 310322
แผนการสอนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.37 MB 310322
รายงานประจำปี
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 310401
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 310229
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2559 310320
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 310351
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (3 ปี) ปี 2558-2560 310333
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 310343
เอกสารการเงิน
เอกสารการไปอบรมพัฒนาครู (โครงการคูปองอบรมครู) 310344
แบบฟอร์มต่างๆ
ไฟล์ประเมินคุณลักษณะพึ่งประสงค์ฯ พร้อมระบบรวมคะแนน RAR Archive ขนาดไฟล์ 113.91 KB 310234
แบบฟอร์มใบรายชื่อกิจกรรมชุมนุม/วิชาเลือกเสรี 310275
แบบฟอร์มเอกสารรายวิชา 310270
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR ครู) 310300