ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกดนตรีไทย และเอกทั่วไป ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 161.55 KB 27412
ว21/2560 และแก้ไขเพิ่มเติม 10 ก.ค.61 27444
LogBook ครูสายการสอน 27352
คู่มือ : สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ 27309
เอกสารโรงเรียนสุจริต 27053
KUS-SI Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 194 KB 27304
เอกสารงานประเมินฯภายใน
แบบประเมินความมีวินัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 332.18 KB 27016
เอกสารลูกเสือ
แผนการสอนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 27026
แผนการสอนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 45.88 KB 27361
แผนการสอนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.37 MB 27154
รายงานประจำปี
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 27043
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 27435
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2559 27122
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 27103
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (3 ปี) ปี 2558-2560 27084
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 27135
เอกสารการเงิน
เอกสารการไปอบรมพัฒนาครู (โครงการคูปองอบรมครู) 27384
แบบฟอร์มต่างๆ
ไฟล์ประเมินคุณลักษณะพึ่งประสงค์ฯ พร้อมระบบรวมคะแนน RAR Archive ขนาดไฟล์ 113.91 KB 27181
แบบฟอร์มใบรายชื่อกิจกรรมชุมนุม/วิชาเลือกเสรี 27111
แบบฟอร์มเอกสารรายวิชา 27140
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR ครู) 27439