ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ว21/2560 และแก้ไขเพิ่มเติม 10 ก.ค.61 13
LogBook ครูสายการสอน 46
คู่มือ : สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ 57
เอกสารโรงเรียนสุจริต 67
KUS-SI Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 194 KB 91
เอกสารงานประเมินฯภายใน
แบบประเมินความมีวินัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 332.18 KB 62
เอกสารลูกเสือ
แผนการสอนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 57
แผนการสอนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 45.88 KB 57
แผนการสอนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.37 MB 55
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2559 50
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 11
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (3 ปี) ปี 2558-2560 52
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 67
เอกสารการเงิน
เอกสารการไปอบรมพัฒนาครู (โครงการคูปองอบรมครู) 73
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR ครู) 32