ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ว21/2560 และแก้ไขเพิ่มเติม 10 ก.ค.61 44
LogBook ครูสายการสอน 78
คู่มือ : สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ 87
เอกสารโรงเรียนสุจริต 97
KUS-SI Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 194 KB 120
เอกสารงานประเมินฯภายใน
แบบประเมินความมีวินัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 332.18 KB 92
เอกสารลูกเสือ
แผนการสอนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 87
แผนการสอนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 45.88 KB 87
แผนการสอนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.37 MB 87
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2559 80
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 42
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (3 ปี) ปี 2558-2560 82
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 98
เอกสารการเงิน
เอกสารการไปอบรมพัฒนาครู (โครงการคูปองอบรมครู) 103
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR ครู) 64