ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
LogBook ครูสายการสอน 35
คู่มือ : สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ 48
เอกสารโรงเรียนสุจริต 60
KUS-SI Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 194 KB 82
เอกสารลูกเสือ
แผนการสอนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 50
แผนการสอนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 45.88 KB 49
แผนการสอนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.37 MB 45
รายงานประจำปี
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR ครู) 22
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2559 45
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
ข้อมูลทำแผนรายกิจกรรม ปีงบประมาณ 61 68
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (3 ปี) ปี 2558-2560 43
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 59
เอกสารการเงิน
เอกสารการไปอบรมพัฒนาครู (โครงการคูปองอบรมครู) 57