ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ว21/2560 และแก้ไขเพิ่มเติม 10 ก.ค.61 55
LogBook ครูสายการสอน 88
คู่มือ : สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ 96
เอกสารโรงเรียนสุจริต 107
KUS-SI Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 194 KB 128
เอกสารงานประเมินฯภายใน
แบบประเมินความมีวินัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 332.18 KB 103
เอกสารลูกเสือ
แผนการสอนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 97
แผนการสอนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 45.88 KB 93
แผนการสอนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.37 MB 97
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2559 91
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 55
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (3 ปี) ปี 2558-2560 93
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 110
เอกสารการเงิน
เอกสารการไปอบรมพัฒนาครู (โครงการคูปองอบรมครู) 111
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มใบรายชื่อกิจกรรมชุมนุม/วิชาเลือกเสรี 14
แบบฟอร์มเอกสารรายวิชา 35
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR ครู) 72