ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกดนตรีไทย และเอกทั่วไป ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 161.55 KB 434
ว21/2560 และแก้ไขเพิ่มเติม 10 ก.ค.61 469
LogBook ครูสายการสอน 497
คู่มือ : สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ 495
เอกสารโรงเรียนสุจริต 509
KUS-SI Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 194 KB 580
เอกสารงานประเมินฯภายใน
แบบประเมินความมีวินัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 332.18 KB 516
เอกสารลูกเสือ
แผนการสอนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 499
แผนการสอนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 45.88 KB 499
แผนการสอนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.37 MB 498
รายงานประจำปี
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 401
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 394
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2559 498
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 519
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (3 ปี) ปี 2558-2560 503
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 513
เอกสารการเงิน
เอกสารการไปอบรมพัฒนาครู (โครงการคูปองอบรมครู) 520
แบบฟอร์มต่างๆ
ไฟล์ประเมินคุณลักษณะพึ่งประสงค์ฯ พร้อมระบบรวมคะแนน RAR Archive ขนาดไฟล์ 113.91 KB 407
แบบฟอร์มใบรายชื่อกิจกรรมชุมนุม/วิชาเลือกเสรี 433
แบบฟอร์มเอกสารรายวิชา 442
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR ครู) 475