ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ว21/2560 และแก้ไขเพิ่มเติม 10 ก.ค.61 46
LogBook ครูสายการสอน 79
คู่มือ : สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ 89
เอกสารโรงเรียนสุจริต 100
KUS-SI Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 194 KB 122
เอกสารงานประเมินฯภายใน
แบบประเมินความมีวินัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 332.18 KB 95
เอกสารลูกเสือ
แผนการสอนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 88
แผนการสอนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 45.88 KB 87
แผนการสอนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.37 MB 88
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2559 82
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 45
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (3 ปี) ปี 2558-2560 87
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 100
เอกสารการเงิน
เอกสารการไปอบรมพัฒนาครู (โครงการคูปองอบรมครู) 105
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR ครู) 66