ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ใบสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง เอกดนตรีไทย และเอกทั่วไป ไฟล์ word Word Document ขนาดไฟล์ 161.55 KB 45
ว21/2560 และแก้ไขเพิ่มเติม 10 ก.ค.61 85
LogBook ครูสายการสอน 111
คู่มือ : สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ 114
เอกสารโรงเรียนสุจริต 126
KUS-SI Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 194 KB 160
เอกสารงานประเมินฯภายใน
แบบประเมินความมีวินัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 332.18 KB 131
เอกสารลูกเสือ
แผนการสอนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 116
แผนการสอนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 45.88 KB 119
แผนการสอนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.37 MB 116
รายงานประจำปี
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.92 MB 15
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.61 MB 13
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2559 113
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 129
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (3 ปี) ปี 2558-2560 115
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 129
เอกสารการเงิน
เอกสารการไปอบรมพัฒนาครู (โครงการคูปองอบรมครู) 135
แบบฟอร์มต่างๆ
ไฟล์ประเมินคุณลักษณะพึ่งประสงค์ฯ พร้อมระบบรวมคะแนน RAR Archive ขนาดไฟล์ 113.91 KB 22
แบบฟอร์มใบรายชื่อกิจกรรมชุมนุม/วิชาเลือกเสรี 49
แบบฟอร์มเอกสารรายวิชา 58
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR ครู) 93