ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ว21/2560 และแก้ไขเพิ่มเติม 10 ก.ค.61 8
LogBook ครูสายการสอน 44
คู่มือ : สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ 56
เอกสารโรงเรียนสุจริต 65
KUS-SI Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 194 KB 89
เอกสารงานประเมินฯภายใน
แบบประเมินความมีวินัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 332.18 KB 57
เอกสารลูกเสือ
แผนการสอนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 56
แผนการสอนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 45.88 KB 56
แผนการสอนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.37 MB 53
รายงานประจำปี
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR ครู) 29
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2559 49
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 6
ข้อมูลทำแผนรายกิจกรรม ปีงบประมาณ 61 76
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (3 ปี) ปี 2558-2560 49
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 65
เอกสารการเงิน
เอกสารการไปอบรมพัฒนาครู (โครงการคูปองอบรมครู) 69