ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ว21/2560 และแก้ไขเพิ่มเติม 10 ก.ค.61 59
LogBook ครูสายการสอน 91
คู่มือ : สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ 99
เอกสารโรงเรียนสุจริต 112
KUS-SI Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 194 KB 133
เอกสารงานประเมินฯภายใน
แบบประเมินความมีวินัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 332.18 KB 110
เอกสารลูกเสือ
แผนการสอนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 101
แผนการสอนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 45.88 KB 97
แผนการสอนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.37 MB 99
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2559 94
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 96
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (3 ปี) ปี 2558-2560 98
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 116
เอกสารการเงิน
เอกสารการไปอบรมพัฒนาครู (โครงการคูปองอบรมครู) 115
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มใบรายชื่อกิจกรรมชุมนุม/วิชาเลือกเสรี 17
แบบฟอร์มเอกสารรายวิชา 38
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR ครู) 76