ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ว21/2560 และแก้ไขเพิ่มเติม 10 ก.ค.61 50
LogBook ครูสายการสอน 83
คู่มือ : สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ 92
เอกสารโรงเรียนสุจริต 102
KUS-SI Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 194 KB 124
เอกสารงานประเมินฯภายใน
แบบประเมินความมีวินัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 332.18 KB 98
เอกสารลูกเสือ
แผนการสอนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 92
แผนการสอนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 45.88 KB 90
แผนการสอนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.37 MB 92
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2559 86
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 50
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (3 ปี) ปี 2558-2560 91
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 105
เอกสารการเงิน
เอกสารการไปอบรมพัฒนาครู (โครงการคูปองอบรมครู) 108
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มเอกสารรายวิชา 7
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR ครู) 69