ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ว21/2560 และแก้ไขเพิ่มเติม 10 ก.ค.61 70
LogBook ครูสายการสอน 98
คู่มือ : สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ 105
เอกสารโรงเรียนสุจริต 116
KUS-SI Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 194 KB 145
เอกสารงานประเมินฯภายใน
แบบประเมินความมีวินัย RAR Archive ขนาดไฟล์ 332.18 KB 117
เอกสารลูกเสือ
แผนการสอนลูกเสือ ม.1 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.1 MB 105
แผนการสอนลูกเสือ ม.2 RAR Archive ขนาดไฟล์ 45.88 KB 103
แผนการสอนลูกเสือ ม.3 RAR Archive ขนาดไฟล์ 1.37 MB 102
รายงานประจำปี
รายงานประจำปี ปีการศึกษา 2559 98
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2561 108
แผนพัฒนาการจัดการศึกษา (3 ปี) ปี 2558-2560 104
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2560 119
เอกสารการเงิน
เอกสารการไปอบรมพัฒนาครู (โครงการคูปองอบรมครู) 124
แบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มใบรายชื่อกิจกรรมชุมนุม/วิชาเลือกเสรี 27
แบบฟอร์มเอกสารรายวิชา 44
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (SAR ครู) 82