คณะผู้บริหาร

นายวิชัย ศรีรัตนะวิไล
รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน