ภาพกิจกรรม
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 18 ตุลาคม 2561 คุณครูวิชัย ศรีรัตนะวิไล รักษาการแทนผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคุณครูณรงค์ศักดิ์ พงษ์รอด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูและผู้บริหารสถานศึกษาสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ โรงเรียนบางสะพาน ก่อนเริ่มการประชุม ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สวดมนต์ไหว้พระ ร้องเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมี  กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ได้ตระหนักถึงประสิทธิภาพในการทำงาน และการเสริมสร้างวินัยข้าราชการตลอดจนการให้ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานในด้านการดำเนินการทางวินัย และการดำเนินการเกี่ยวกับความรับผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยทักษะความรู้ ระเบียบขั้นตอน และวิธีการปฏิบัติ จำเป็นต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ผู้เข้าร่วมประชุม รุ่นที่ 2 ประกอบด้วยผู้อำนวยการสถานศึกษาและข้าราชการครู ในพื้นที่อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย จำนวน 120 คน
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2561,12:00   อ่าน 92 ครั้ง