ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ (ป.4-6) ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อวันที่ 7-9 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านบางเจริญนำนักเรียนเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ (ป.4-6) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววัดทองอินทร์ จัดโดยศูนย์ส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษากลุ่มโรงเรียนไชยราชช้างแรก ประกอบไปด้วย 7 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านไชยราช โรงเรียนบ้านช้างเผือก โรงเรียนบ้านบางเจริญ โรงเรียนบ้านทองอินทร์ โรงเรียนบ้านไร่บนสามัคคี โรงเรียนอนุบาลบางสะพานน้อย โรงเรียนมูลนิธิศึกษาฯ โดยในปีนี้โรงเรียนบ้านทองอินทร์เป็นเจ้าภาพในการจัด จำนวนนักเรียนที่เข้าค่ายประมาณ 600 คน โดยมีนักเรียนของโรงเรียนบ้านบางเจริญเข้าร่วมทั้งสิ้น 103 คน
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ลูกเสือมีบทบาทและมีโอกาสอยู่ร่วมกันอันก่อให้เกิดความสัมพันธ์สามัคคีในหมู่คณะ
2. เพื่อให้ลูกเสือได้มีโอกาสอยู่ค่ายพักแรม
3. เพื่อให้ลูกเสือได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ทักษะ และประสบการณ์ ซึ่งกันและกัน
4. เพื่อเป็นการเตรียมการเพื่อความพร้อมของลูกเสือให้มีความพร้อมอยู่เสมอ

คลิกชมภาพกิจกรรม (จาก facebook โรงเรียนบ้านทองอินทร์ เจ้าภาพจัดกิจกรรม)
คลิกชมภาพกิจกรรม (จาก facebook โรงเรียนบ้านบางเจริญ)

โพสเมื่อ : 12 ธ.ค. 2561,16:48   อ่าน 89 ครั้ง