ภาพกิจกรรม
กิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา (กิจกรรมภาคบ่าย) โรงเรียนบ้านบางเจริญจัดกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ สืบสานเอกลักษณ์ทางภาษาไทย และถ่ายทอดวรรณคดีผ่านกิจกรรมต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเวทีในการแสดงออกถึงสามารถทางภาษาไทยของนักเรียน

โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2563,18:38   อ่าน 68 ครั้ง