ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายโชติ เพชรน้อย
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายประโลม เจียมตน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 เดือน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมปอง จันทร์ชูกลิ่น
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 1 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ ลิ้มพัธยาเนตร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 14 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร สะพานรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2 ปี
ชื่อ-นามสกุล : นายวัชรินทร์ ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548-2561 (13 ปี)
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชัย ศรีรัตนะวิไล
ตำแหน่ง : ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเจริญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มิถุนายน 2561 - ปัจจุบัน