ข่าวประชาสัมพันธ์
กำหนดการรับใบงาน แบบฝึก อาหารเสริม (นม) (อ่าน 12) 12 พ.ย. 64
โครงการฝึกอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน (อ่าน 26) 10 พ.ย. 64
เลื่อนการเปิดเรียนที่โรงเรียน (On-Site) (อ่าน 25) 10 พ.ย. 64
ชิญผู้มีจิตกุศลร่วมสมทบทุนปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนหลังเก่า (อ่าน 33) 01 พ.ย. 64
ประกาศด่วน! ให้ผู้ปกครองนำเอกสารหลักฐานเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์ COVID-19 (อ่าน 63) 12 ส.ค. 64
ผู้อำนวยการโรงเรียนแถลงมาตรการการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 4 สรุปสาระสำคัญ (อ่าน 55) 03 ส.ค. 64
การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนบ้านบางเจริญ (ฉบับที่ ๒) (อ่าน 73) 22 ก.ค. 64
ด่วนที่สุด!!! ตามที่พบผู้ติดเชื้อ COVID-19 ยืนยันแล้ว ในพื้นที่หมู่ที่ 2 ต.ไชยราช (อ่าน 95) 17 ก.ค. 64
แถลงการณ์ด่วน!!! (อ่าน 77) 10 ก.ค. 64
โรงเรียนบ้านบางเจริญปรับรูปแบบการเรียน (อ่าน 88) 30 มิ.ย. 64
ด่วน!!! โรงเรียนบ้านบางเจริญเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 162) 26 พ.ค. 64
ด่วน!!! แจ้งผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางเจริญ (อ่าน 162) 25 พ.ค. 64
สรุปยอดบริจาคสมทบทุนปรับปรุงส้วมนักเรียน (อ่าน 273) 20 เม.ย. 64
การปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2563 และการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2554 (อ่าน 254) 05 เม.ย. 64
รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 335) 19 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์โครงการ ปันสุข เพื่อน้อง (อ่าน 301) 18 มี.ค. 64
สารจากผู้อำนวยการ (อ่าน 335) 01 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบแข่งขันเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ USO NET (อ่าน 231) 01 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบแข่งขันตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนบ้านบางเจริญ (อ่าน 299) 25 ก.พ. 64
รับสมัครผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ USO NET ค่าตอบแทน 17,000 บาท/เดือน (อ่าน 584) 21 ก.พ. 64
ประกาศสมัครศัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง โรงเรียนบ้านบางเจริญ (อ่าน 448) 06 ก.พ. 64
ตารางเรียนออนไลน์ (อ่าน 393) 09 ม.ค. 64
การประชุมชี้แจงผู้ปกครองการจัดการเรียนการสอนในช่วงปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 304) 07 ม.ค. 64
เรียนเชิญผู้ปกครองร่วมประชุม วันเสาร์ที่ 9 มกราคม 2564 (อ่าน 423) 07 ม.ค. 64
ประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ (อ่าน 382) 02 ม.ค. 64
โรงเรียนบ้านบางเจริญแจ้งประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 30 ธันวาคม 2563 (อ่าน 335) 29 ธ.ค. 63
ขอความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-1 (อ่าน 287) 26 ธ.ค. 63
ประกาศโรงเรียนบ้านบางเจริญแจ้งมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (อ่าน 332) 24 ธ.ค. 63
แจ้งการประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 311) 24 ธ.ค. 63
ประกาศผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ผู้มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก (อ่าน 252) 01 ต.ค. 63
ด่วน!!! โรงเรียนบ้านบางเจริญขอแจ้งกำหนดการ การประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1/2563 (อ่าน 600) 24 มิ.ย. 63
ผลการประชุมร่วมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ และผู้เกี่ยวข้อง เรื่องการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 18) 17 มิ.ย. 63
แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนทางไกล (อ่าน 734) 15 พ.ค. 63
ประกาศผลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานการสอนผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเด (อ่าน 669) 30 เม.ย. 63
ประกาศ รร.บ.จ. เรื่องการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 (ฉบับที่ ๓) (อ่าน 933) 18 เม.ย. 63
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) โรงเรียนบ้านบางเจริญ ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 16) 16 เม.ย. 63
โรงเรียนบ้านบางเจริญ ได้รับทุนสนับสนุนชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ประจำปี 2563 (อ่าน 23) 15 เม.ย. 63
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 1141) 30 มี.ค. 63
ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562 (อ่าน 827) 29 มี.ค. 63
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์คัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 1024) 27 มี.ค. 63