ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศหยุดทำการเรียนการสอน วันพุธที่ 19 กันยายน 2561 (อ่าน 3) 16 ก.ย. 61
ว21/2560 และแก้ไขเพิ่มเติม 10 ก.ค.61 (อ่าน 4) 03 ส.ค. 61
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (อ่าน 88) 18 มิ.ย. 61
ให้คุณครูทุกท่านจัดทำ SAR ครู ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 147) 06 พ.ค. 61
แจ้งหยุดเรียนครึ่งวัน (อ่าน 339) 06 ธ.ค. 60
โรงเรียนบ้านบางเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซอมแซ่มอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กท (อ่าน 383) 30 พ.ย. 60
โรงเรียนบ้านบางเจริญ ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน แบบ สปช.105-29 จำนวน 1 หลังด้วยวิธีประกว (อ่าน 408) 30 พ.ย. 60
คู่มือ : สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐ (อ่าน 490) 27 พ.ย. 60
กำหนดการรัฐบาลให้ออกทุกข์พร้อมกันในวันที่ 30 ตุลาคม 2560 (อ่าน 340) 28 ต.ค. 60
ประกาศโรงเรียนบ้านบางเจริญ เรื่อง นโยบายเสริมสร้างคุณธรรมและความโปรงใส การบริหารงานด้วยความซื่อสัตย (อ่าน 358) 26 ส.ค. 60
แผ่นพับการ์ตูนรณงค์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต (อ่าน 354) 26 ส.ค. 60
วันศุกร์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านบางเจริญหยุดทำการ ๑ วัน (อ่าน 327) 22 ส.ค. 60
เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 (อ่าน 2327) 23 ก.ค. 60
แจ้งอนุมัติเงินงบประมาณปี 2560 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอ (อ่าน 286) 20 ก.ค. 60
เผยแพร่ผลงาน เรื่องการจัดสวนถาดเพื่อสงเสริมความคิดสรางสรรค (อ่าน 346) 16 เม.ย. 60
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช "งดกิจกรรมวันเด็กฯ" (อ่าน 303) 07 ม.ค. 60
ประกาศผลการเรียน และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2558 (อ่าน 661) 25 มี.ค. 59
ปฏิทินนักเรียน และครู โรงเรียนบ้านบางเจริญ (อ่าน 399) 25 มี.ค. 59
ประชุมปฏิบัติการ (อ่าน 430) 20 มี.ค. 59
ขอเชินร่วมกิจกรรม และพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 (อ่าน 728) 25 ธ.ค. 58
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัมฯคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DL (อ่าน 493) 03 ส.ค. 58
โรงเรียนบ้านบางเจริญ จัดกิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปี 2558 (อ่าน 531) 29 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านบางเจริญให้การตอนรับคณะผู้ประเมินการจัดกิจกรรมกองลูกเสือโรงเรียนบ้านบางเจริญ (อ่าน 563) 09 ก.ค. 58
โรงเรียนบ้านบางเจริญ จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 504) 07 ก.ค. 58