ข่าวประชาสัมพันธ์
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ระดับเขตพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบ้านบางเจริญ

 

สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านบางเจริญ สพป. ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑

 

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
ระหว่าง วันที่ 17-20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

 

 
ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 1. เด็กชายอนาวิล  เทพแย้ม
 
1. นางสาวจันทร์จิรา   จันทร์วงศ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงประติภา  ศรีรักษ์
3. เด็กหญิงรุจิราพร  หลบภัย
 
1. นางสาววาสนา  เถือนธรรม
2. นางสาวคล้ายฝัน  หอมทั่ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพงศวัต  ภาพวิจิตร
2. เด็กชายวันชัย  สุขแสงทอง
 
1. นายภาณุพงศ์  สินทวี
2. นายทวีวัฒน์  ดวงนิล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 66 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ศรีเพชร
2. เด็กชายรวิรัฐ  พรมเนตร
 
1. นายสมพรชัย  กอเจริญพัฒนาชัย
2. นางสาวคล้ายฝัน  หอมทั่ว
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงกรกนก  หงษ์ขอนแก่น
2. เด็กหญิงนิรชา  ทัดอุบล
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  คลังทรัพย์
4. เด็กหญิงรัตนา  เพชรแก้ว
5. เด็กหญิงรุ่งทิวา  พูลมาก
6. เด็กหญิงวันวิสา  เกลื่อนพันธ์
7. เด็กหญิงวิศวรรณ  โพธิ์งาม
8. เด็กหญิงสุวัจณี  คุ้มด้วง
9. เด็กหญิงอรนันท์  คงศรี
10. เด็กหญิงอังศุมาลิน  กำไพชัย
 
1. นายสมพรชัย  กอเจริญพัฒนาชัย
2. นางสาวคล้ายฝัน  หอมทั่ว
3. นายณรงค์ศักดิ์  พงษ์รอด
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 64 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงทิพย์มณฑา  ผดุงโฉม
2. เด็กหญิงเพ็ญพัตตรา  จีนทอง
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  พงษ์รอด
2. นายสมพรชัย  กอเจริญพัฒนาชัย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   งามจันอัด
2. เด็กชายศุภณัฐ  ประยูรวงษ์
 
1. นายสมพรชัย  กอเจริญพัฒนาชัย
2. นายณรงค์ศักดิ์  พงษ์รอด
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรจนา  จันทร์เจริญ
2. เด็กชายสัญญา  ศรีสุวรรณ
3. เด็กชายไพฑูรย์  วงค์ละคร
 
1. นายศิลปิน  พรหมมณี
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  เงินยางแดง
2. เด็กชายปณิธาณ  ทองคำ
 
1. นางสาวธนิพรรณ  ศรีไตรรัตน์
2. นางสาวคณินทร์ชิตา  เลี้ยงอำนวย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุภาพร  จวบนก
2. เด็กหญิงเบญญาภา  คงแก้ว
 
1. นางสาวคณินทร์ชิตา  เลี้ยงอำนวย
2. นางสาวธนิพรรณ  ศรีไตรรัตน์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 87.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรธร  สะอาดศรี
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ขาวสะอาด
3. เด็กชายธยากร  พวงอินทร์
4. เด็กชายวสุพล  พรหมภักดี
5. เด็กชายอาวทู  พม่า
6. เด็กชายเจตนิพัทธ์  นุชสำอางค์
 
1. นายทวีวัฒน์  ดวงนิล
2. นางสาวนฤดี  วัดละเอียด
3. นายภาณุพงศ์  สินทวี
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงนุชนารถ  มีถาวร
2. เด็กหญิงวิริตา  ชมพูรัตน์
3. เด็กหญิงอภิญญา  หนูคง
 
1. นางสาวจันทร์จิรา   จันทร์วงศ์
2. นางสาวหฤดี  เดชสถิตย์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติมา  เชื้อสุวรรณ
2. เด็กหญิงพรสุรีย์  แสงแก้ว
3. เด็กหญิงพุฒิตา  กลับกลาย
 
1. นางสาวหฤดี  เดชสถิตย์
2. นางสาวจันทร์จิรา   จันทร์วงศ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 61 ทองแดง 6 1. เด็กชายธีรภัทร์  คุ้มภัย
2. เด็กชายนิศารัตน์  ภู่ขาว
 
1. นายพชร  บำรุงดอน
2. นางสาวศิรินุช  จงพิสุทธิ์สัตย์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวทัญญู  พรหมภักดี
2. เด็กชายสดายุ  เพ็ญบุญ
 
1. นายพชร  บำรุงดอน
2. นางสาวศิรินุช  จงพิสุทธิ์สัตย์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญตา  ขาวสะอาด
2. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีสุวรรณ
3. เด็กหญิงอรนุช  ประจญกาญจน์
 
1. นางสาวสวรส  รสเลิศ
2. นางสาวนฤดี  วัดละเอียด
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  บุญสิน
2. เด็กหญิงจินตนา  ล้อมวงษ์
3. เด็กหญิงอารีย์  รุ่งพราน
 
1. นางสาวสวรส  รสเลิศ
2. นางสาวศิรินุช  จงพิสุทธิ์สัตย์
 

หมายเหตุ รายการที่ได้รางวัลชนะเลิศจะเป็นตัวแทนเขตพื้นที่ไปแข่งต่อที่ระดับชาติ ภูมิภาคภาคกลางและภาคตะวันออก ณ จังหวัดนครปฐม
อ้างอิง: https://central68.sillapa.net/sp-pkn1/modules/report/report_school_result_single.php?id=43&category_id=&category_name=
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 2561,00:00   อ่าน 491 ครั้ง