ปฐมวัย

น.ส.ศิริวรรณ หมดจด
ครู คศ.1
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวศรินญา อุทัยทอง
ครูผู้ช่วย

น.ส.เจี๊ยบ นิ่มนวล
ครูพี่เลี้ยง

น.ส.วันทิพย์ ฟักเถื่อน
ครูพี่เลี้ยง

น.ส.ปรารถนา เชื้อนิล
ครูผู้ช่วย