คณะครูระดับชั้นปฐมวัย

น.ส.ปรารถนา เชื้อนิล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2
เบอร์โทร : 0982503829
อีเมล์ : prattana@bcr.ac.th

น.ส.ผกาแก้ว จงเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1