ปฐมวัย

นางสาวศรินญา อุทัยทอง
ครูผู้ช่วย
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

น.ส.ปรารถนา เชื้อนิล
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

น.ส.ผกาแก้ว จงเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

น.ส.เจี๊ยบ นิ่มนวล
ครูพี่เลี้ยง