กลุ่มสาระฯภาษาไทย

น.ส.จันทร์จิรา จันทร์วงศ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายทวีวัฒน์ ดวงนิล
ครู คศ.1

น.ส.นฤดี วัดละเอียด
ครู คศ.1

นางสาวหฤดี เดชสถิตย์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

น.ส.สวรส รสเลิศ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1