กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวชุรี แสงจันดา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

ศลิตา