กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาววาสนา เถือนธรรม
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายภาณุพงศ์ สินทวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0

นางสาวคล้ายฝัน หอมทั่ว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/0