กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวิชัย ศรีรัตนะวิไล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายทวีวัฒน์ ดวงนิล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายภาณุพงศ์ สินทวี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนฤดี วัดละเอียด
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น /0