กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายวิชัย ศรีรัตนะวิไล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เบอร์โทร : 0898031131
อีเมล์ : wichai@bcr.ac.th

นายภาณุพงศ์ สินทวี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0897272989
อีเมล์ : panupong@bcr.ac.th

นางสาวพิมนภา ประกอบพันธุ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น