กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวิชัย ศรีรัตนะวิไล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายภาณุพงศ์ สินทวี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวนฤดี วัดละเอียด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น /0

นางสาวพิมนภา ประกอบพันธุ์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น /0