กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายวิชัย ศรีรัตนะวิไล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายทวีวัฒน์ ดวงนิล
ครู คศ.1

นายภาณุพงศ์ สินทวี
ครู คศ.1

นางสาวนฤดี วัดละเอียด
ครู คศ.1