กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายสนธยา ลิ้มเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3