กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวหฤดี เดชสถิตย์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสนธยา ลิ้มเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/0