กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสนธยา ลิ้มเจริญ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3