กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายศิลปิน พรหมมณี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายสมพรชัย กอเจริญพัฒนาชัย
ครู คศ.1