กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

น.ส.เบญจพรรณ พูนลาภเดชา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายณรงค์ศักดิ์ พงษ์รอด
ครูผู้ช่วย