กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายวัชรพล เงินแท่ง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ