กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวหฤดี เดชสถิตย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอุษา เดชวัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวยุรนันท์ คชะนา
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุภาภรณ์ ภู่ใหญ่
อัตราจ้าง

นายสุชาติ ตันอยู่
อัตราจ้าง

นายนาวี คำวัน
อัตราจ้าง