กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวหฤดี เดชสถิตย์
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวอุษา เดชวัน
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 098-3031930

นางสาวยุรนันท์ คชะนา
ครูผู้ช่วย
เบอร์โทร : 0985267798

นางสาวสุภาภรณ์ ภู่ใหญ่
อัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0631527520

นายสุชาติ ตันอยู่
อัตราจ้าง
เบอร์โทร : 081-1426723

นายนาวี คำวัน
อัตราจ้าง
เบอร์โทร : 0928714643