กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพชร บำรุงดอน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 092-4975636
อีเมล์ : phachara@bcr.ac,th

นายพิเชษฐ รัตนเรืองศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3