กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพชร บำรุงดอน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ