กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพชร บำรุงดอน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพิเชษฐ รัตนเรืองศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/0