กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพชร บำรุงดอน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายพิเชษฐ รัตนเรืองศรี
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3