กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวคณินทร์ชิตา เลี้ยงอำนวย
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธนิพรรณ ศรีไตรรัตน์
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1