กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวธนิพรรณ ศรีไตรรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวพิมลวรรณ หอมฟุ้ง
ครูผู้ช่วย