คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอังสุมารินทร์ มีศรีสุข
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน/วิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมุกดาวรรณ วรชิตย์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน/กิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสุริยัญ ศรีสุวรรณ
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน/อาคารสถานที่
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงไปรยา ละเอียด
ตำแหน่ง : เหรัญญิก/ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกฤษณา ทิมทอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอัครณี บริบูรณ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 3
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกมลทิพย์ บุญสิน
ตำแหน่ง : ฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสวรินทร์ รุ่งสว่าง
ตำแหน่ง : ฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงประติภา ศรีรักษ์
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/สหกรณ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกนกวรรณ หงษ์ทอง
ตำแหน่ง : ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม/สหกรณ์
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงจินตนา ล้อมวงษ์
ตำแหน่ง : เลขานุการ/ฝ่ายส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอังคนา รุ่งพราน
ตำแหน่ง : หัวหน้าสารวัตรนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงอารีย์ รุ่งพราน
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนุชรีย์ เกตุประกอบ
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายนัทธพงศ์ คงทวี
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนระดับประถมศึกษา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงศศิวิมล เทพแย้ม
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนระดับประถมศึกษา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงนิติมาศ เกตุประกอบ
ตำแหน่ง : สารวัตรนักเรียนระดับประถมศึกษา
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6